گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

زیست شناسی دهم، یازدهم و چهارم

پاورپوینت بخش تعرق

پاورپوینت فصل ۳ سال دهم

pdf.فصل چهار کتاب دهم

فصل دو دهم

پاورپوینت قصل سوم کتاب دهم۱

 

آموزش جلسه اول فصل پروتئین سازی (سال چهارم) (156)

 

پاورپوینت فصل 6 چهارم فصل 6 (الگوهای رشد جمعیتها) (127)

 

فصل6الگوهای رشد جمعیتها (فصل6روابط_میان_جانداران_در_اجتماعات) (120)

 

پاورپوینت سال چهارم (فصل6ویژگی جمعیتها) (123)

 

پاورپوینت فصل 7 چهارم (فصل7 تکامل رفتار) (121)

 

پاورپوینت فصل 7 چهارم (فصل7رفتارهای جانوری) (125)

 

چرخه-سلولی (ماکو-خانم شیرزاد) (143)

 

 

  • پاورپوینت زیست شناسی یازدهم
پاورپوینت کامل چشم (228)

 

پاورپوینت دستگاه عصبی (گروه زیست بوکان) (83)

 

پاورپوینت دستگاه عصبی (گروه زیست پیرانشهر) (92)

 

پاورپوینت دستگاه عصبی (گروه زیست چالدران) (89)

 

پاورپوینت دستگاه عصبی (گروه زیست شاهین دژ) (96)

 

پاورپوینت دستگاه عصبی (گروه زیست میاندوآب) (92)

 

پاورپوینت دستگاه عصبی (گروه زیست ناحیه یک ارومیه) (112)

 

پاورپوینت دستگاه عصبی (گروه زیست ناحیه 2) (85)