گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

بخش های مختلف معده نشخوار کنندگان

 

نگاری

نگاری

سیرابی

سیرابی

 

هزارلا

هزارلا

 

شیردان

شیردان

 

بافت های پیوندی مختلف

بافت چربی

بافت چربی

بافت چربی

بافت چربی

متراکم منظم

متراکم منظم

متراکم نامنظم

متراکم نامنظم

بافت پیوندی سست

بافت پیوندی سست

بافت پیوندی سست

بافت پیوندی سست

 

تشریح کرم خاکی

تشریح کرم خاکی

تشریح کرم خاکی

تشریح کرم خاکی

تشریح کرم خاکی

تشریح کرم خاکی

تشریح کرم خاکی

تشریح کرم خاکی

تشریح کرم خاکی

 

 

 

بزرگترین قلب دنیا متعلق به نهنگ آبی است که با داشتن وزن 600 کیلو،یک انسان را در دریچه ی آئورت خود جای می دهد.

بزرگترین قلب دنیا متعلق به نهنگ آبی است که با داشتن وزن 600 کیلو،یک انسان را در دریچه ی آئورت خود جای می دهد.