گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

با سمه تعالی

 

موضوع: تحلیل سوالات نهایی زیست شناسی سال 1395

 

سرگروه های محترم زیست شناسی تا مورخه 15/8/95 نسبت به تحلیل سوالات نهایی زیست و آزمایشگاه 2 و پیش دانشگاهی خرداد و شهریور 1395 بر اساس فرم تعیین شاخصهای دبیرخانه و طبق تقسیم بندی زیر اقدام و نتیجه بررسی های خود را به ایمیل گروه زیست شناسی استان waz.zist@chmail.com) )   ارسال فرمایید.

دریافت فرم ارزیابی

مباحث انتخاب شده برای مناطق

 

منطقه مباحث
1 ناحیه 1 سوالات خرداد زیست شناسی 2
2 ماکو سوالات خرداد زیست شناسی 2
3 ناحیه 2 سوالات خرداد زیست شناسی 2
4 اشنویه سوالات خرداد زیست شناسی 2
5 شوط سوالات خرداد زیست شناسی چهارم
6 چایپاره سوالات خرداد زیست شناسی چهارم
7 مهاباد سوالات خرداد زیست شناسی چهارم
8 سردشت سوالات خرداد زیست شناسی چهارم
9 پیرانشهر سوالات شهریور زیست شناسی 2
10 چالدران سوالات شهریور زیست شناسی 2
11 سلماس سوالات شهریور زیست شناسی 2
12 نقده سوالات شهریور زیست شناسی 2
13 خوی سوالات شهریور زیست شناسی چهارم
14 میاندوآب سوالات شهریور زیست شناسی چهارم
15 بوکان سوالات شهریور زیست شناسی چهارم
16 شاهین دژ سوالات شهریور زیست شناسی چهارم

 

گروه زیست شناسی استان آذربایجان غربی