گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

با سمه تعالی

موضوع: نقد و بررسی کتاب زیست دهم

سرگروه های محترم زیست شناسی تا مورخه 20/8/95 نسبت به نقد و بررسی کتاب زیست دهم اقدام نموده و نتیجه بررسی های خود را به ایمیل گروه زیست شناسی استان waz.zist@chmail.com) ) ارسال فرمایید.

مباحث انتخاب شده برای مناطق

 

منطقه

مباحث

1

ناحیه 1

فصل 1

2

ماکو

فصل 1

3

ناحیه 2

فصل 2 گفتار های 1 و 2

4

اشنویه

فصل 2 گفتار های 1 و 2

5

شوط

فصل 2 گفتارهای 3 و 4

6

چایپاره

فصل 2 گفتارهای 3 و 4

7

مهاباد

فصل 3

8

سردشت

فصل 3

9

پیرانشهر

فصل 4

10

چالدران

فصل 4

11

سلماس

فصل 5

12

نقده

فصل 5

13

خوی

فصل 6

14

میاندوآب

فصل 6

15

بوکان

فصل 7

16

شاهین دژ

فصل 7

 

گروه زیست شناسی استان آذربایجان غربی