گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

دهان عجیب مار ماهی
مار ماهی ها آرواره ندارند و بسیاری از آنها با مکیدن خون ماهی های دیگر زنده می مانند

 

مار ماهی

ديدگاه ها غير فعال شده اند