گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

 

زنبور ملکه دیپلویید است و با تقسیم میوز گامت ماده یا تخمک ایجاد می کند.پس از تولید تخمک دو حالت امکان دارد:۱- ممکن است تخمک با اسپرم نر بارور شود.در این صورت تخم حاصل دیپلویید و زنبور حاصل ماده خواهد شد.* اگر این نوزاد ماده با شهد سلطانی تغذیه شود در آینده به ملکه تبدیل می شود.** اگر نوزاد ماده با شهد معمولی تغذیه شود به ماده کارگر تبدیل می شود.۲-ممکن است تخمک های ملکه بدون لقاح با اسپرم های نر تقسیم میتوز انجام داده و با روش بکر زایی به نوزاد نر تبدیل می شوند.نتیجه اینکه نر ها از نظر عدد کروموزومی هاپلویید هستند و حاصل بکر زایی می شباشند و با تقسیم میتوز گامت نر تولید می کنند.

 

زنبورهای کارگر  وقتی از تخم خارج می شوند ابتدا از ژله سلطنتی و بعد از گرده و عسل تغذیه می شوند (تا ۶ روز)و سپس بصورت شفیره درآمده و ۱۴ روز غیر فعال را سپری کرده و در روز ۲۱ خارج می شوند . در مورد عقیم بودن کارگرها دو چیز را موثر میدانند ، یکی نوع تغذیه که در مورد تخم هایی که قرار است ملکه شوند ۵ روزاز ژله رویال تغذیه می کنند ، در حالیکه کارگرها فقط ۳ روز و بعد با عسل و گرده تغذیه می شوند . مورد دیگر نیز فرومونی از ملکه خارج میشود که آنهایی که قرار است کارگر شوند در معرض آن قرار می گیرند و آنی که قرار است ملکه شود در معرض آن قرار نمی گیرد . که بنظر این دو عامل مانعی برای رشد کامل اندام های تناسلی ماده های کارگر می باشند .(البته گاهی دیده شده در عدم حضور ملکه اینها تخمگذاری کرده اند ولی چون لقاح یافته نیست ، به نر تبدیل شده) در تابستان عمر آنها ۱۵-۳۸ روز و در زمستان ۱۵۰-۲۰۰ روز می باشد.مدت تکوین ملکه ۱۶ روز ، ماده کارگر ۲۱ روز و نر ها ۲۴ روز می باشد.

 

علی رغم یکی بودن ژنوم همه تخم ها ، زنبورهای کارگر (پرستار) زمانی که نیاز به وجود ملکه جدید باشد ، تعدادی لارو کوچک را انتخاب و همانطور که گفته شد صرفاً با ژله سلطنتی غذا میدهند . این ماده از غددی  در هیپوفارینکس آنها ترشح میشود ودرصد قند بالایی دارد(۳۵%) در حالیکه عسل ۱۰% دارد. این تفاوت غذایی موجب میشود میزان هورمون جوانی(Juvenile)در آنها افزایش یافته و بلوغ سریعتری را گذرانده و سریعتر مرحله تخم تا بالغ را طی کنند (۱۶ روز در کل)

 

 

زنبور عسل ۱ زنبور عسل ۲

ديدگاه ها غير فعال شده اند