گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

فصل پنجم ژنتیک جمعیت

۱-         برای هر یک از مفاهیم واصطلاحات زیر بیان علمی مناسبی ارائه دهید:

الف)خزانه ی ژنی      ب)شارش ژنی        ج)شایستگی تکاملی           د)صفات پیوسته

۲- چهارمورد از عوامل موثر در تعادل هاردی – واینبرگ را نام ببرید

۳- الف) مهمترین نقش جهش درجمعیت ها چیست؟

ب) چرا معمولا جهش را به عنوان عامل اصلی تغییر فراوانی الل ها در نظر نمی گیرند؟

۴- شارش ژنی چیست؟ شارش چه اثری بر میزان تنوع درون جمعیت پذیرنده و واگرایی جمعیت ها دارد؟

۵- الف) منظور از آمیزش تصادفی چیست؟

ب) درون آمیزی چه تاثیری برفراوانی نسبی الل ها وفراوانی افراد خالص دارد؟

۶- کدامیک از جمعیت ها زودترحذف می گردد:الل های نامطلوب مغلوب یاالل های نامطلوب غالب؟ چرا

۷- انتخاب طبیعی دریک محیط متغییر چگونه عمل می کند؟با ذکر مثالی بیان کنید.

۸- منظور از انتخاب پایدارکننده چیست ؟با ذکر مثالی بیان کنید.

۹- انتخاب طبیعی در محیط های نا همگن چگونه عمل می کند؟

۱۰- به سئوالات زیر پاسخ دهید:

الف) منظور از گونه زایی دگر میهنی چیست؟

ب) انتخاب گسلنده در چه محیط ها یی روی می دهد؟

ج) انتخاب مصنوعی را تعریف کنید.

۱۱- هریک برفراوانی افراد خالص ونا خالص (سهم نسبی الل های ژنی)چه تاثیری می گذارند.

الف) درون آمیزی       ب) آمیزش نا همسان پسندانه        ج) شارش ژنی           د)جهش

۱۲- الف) منظورازانتخاب متوازن چیست؟

ب) فراوانی جمعیت پروانه های مقلد چه اثری برشایستگی آنها دارد؟

۱۳- نحوه ی عمل ژن خود ناسازگاری را درگیاه شبدر نوشته بیان کنید این عمل چه تاثیری برفراوانی افراد نا خالص دارد.

۱۴- بیماری مالاریا چه اثری بر فراوانی ژن کم خونی داسی شکل دارد.

۱۵- آمیزش همسان پسندانه ونا همسان پسندانه بین چه افرادی انجام میگیرند ونتیجه هر یک چیست؟

۱۶- شارش ژنی چگونه در جهت کاهش تفاوت بین جمعیت ها عمل می کند؟

۱۷- الف) انتخاب وابسته به فراوانی چه هنگامی رخ می دهد؟

ب) چه هنگامی شایستگی تکاملی پروانه های غیر سمی (مقلد)کاهش می یابد؟

۱۸- “گونه” را تعریف کنید.

۱۹- منظور از جدایی گامتی چیست؟

۲۰- جدایی زیستگاهی چگونه می تواند باعث جدایی خزانه ی ژنی جمعیت ها گردد.

۲۱-  با ذکر مثالی اثر فصل تولید مثل را در جدایی خزانه ژنی جمعیت ها بیان کنید.

۲۲- گونه زایی دگر میهنی چگونه رخ می دهد.

۲۳- الف) مهم ترین نقش جهش چیست ؟

ب) دو نوع انتخاب متوازن را فقط نام ببرید

ج) چرا در گیاه شبدر دانه گردهB  نمی تواند روی کلاله دیپلویید BC رشد کند

۲۴- در رابطه با هر یک از موارد زیر (صفات پیوسته ) چه نوع انتخابی صورت گرفته است؟

الف) ایجاد گاو هایی که شیر بیشتر تولید می کنند    ب) وجود فسیل زنده ( خرچنگ نعل اسبی )

ج) حذف سهره های کامرونی با منقار متوسطد) تولد اکثر نوزادان آدمی با وزن ۲/۳ کیلو گرم

۲۵- ساز وکار جدایی تولید مثلی در انگلها از چه نوعی است و چرا

۲۶- انواع نیرو های مؤثر بر تغییر گونه ها در گونه زایی دگر میهنی را نام ببرید

۲۷- ژن مربوط به بیماری تالاسمی اتوزومی مغلوب است ، اگر فراوانی افراد مبتلا به تالاسمی مینور( Tt) در جمعیتی ۳۲% باشد ، چند درصد افراد این جمعیت مبتلا به تالاسمی ماژور( tt ) می باشند ؟   )شرح عملیات نوشته شود فراوانی آلل غالب بیشتر از مغلوب است )

۲۸- اگر فراوانی افراد بیمار در رابطه با بیماری هانتیگتون ۹% باشد :

الف- فراوانی نسبی آلل سالم را بدست آورید ب- فراوانی نسبی افراد هتروزیگوت را به دست آورید. ((محاسبات و فرمولها  نوشته شود )).

۲۹- از تعداد ۱۰۰۰۰دانه نخود فرنگی ،۳۶۰۰دانه صاف هستند،فراونی الل صافی را محاسبه کنید

۳۰- چنانچه در یکی از جمعیت ها ی آدمی ،فراوانی الل صفت لوله کردن زبان۴/۰ باشد،فراوانی ژنوتیپی مورد انتظار در حالت تعادل این جمعت را محاسبه کنید.        C= الل لوله کردن                 c=الل صفت لوله نکردن

۳۱- کم خونی ناشی از سلولهای داسی شکل در میان سیاه پوستان آمریکا به نسبت یک در ده هزار نفر وجود دارد ،فراوانی الل ها را محاسبه کنید.

۳۲- اگر در جمعیتی ۱۰۰۰تایی از گل میمونی ،۲۰۰گل سفید ،۴۰۰گل صورتی وجود داشته باشد و بر اثر رانش ژن گل های سفید از بین بروند،درحالت جدید فراوانی الل رنگ قرمزچقدر است؟

۳۳- درجمعیتی ۶۰۰نفره از انسانها در مورد صفتی سه اللی فراوانی الل های LوMمساوی است ۴L)=f(M)=1/)fوفراوانی الل دیگردو برابر Mاست. درصورتی که در این جمعیت تعادل هاردی – واینبرگ برقرار باشد، در این جمعیت چند نفر ژنوتیپ هتروزیگوت دارند.

۳۴ چگونه انتخاب گسلنده می تواند باعث گونه زایی هم میهنی شود ؟

 

معصومه جبارزاده – خوی

ديدگاه ها غير فعال شده اند