گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

فصل چهارم تغییر گونه های زنده

 • دو مورد از اصول نظریه لامارک را بنویسید.
 • از نظر لامارک علت تغییر گونه ها چه بود؟
 • نظریه چرلز لیل در مورد گذشته زمین چه بود؟
 • دو مورد از مشاهدات دارمین در طی سفرش را بنویسید.
 • انوا سهره های مشتق شده از سهره های آمریکایی را نام برده و بنویسید هر یک از آنها چه شیوه تغذیه ای دارند؟
 • نظریه مالتوس درباره رشد جمعیت و منابع غذایی چه بود؟
 • با رسم نموداری نظریه مالتوس را در مورد رشد جمعیت و منابع غذایی توضیح دهید.
 • جمعیت را با یک مثال تعریف کنید.
 • داروین از نظریه مالتوس چه استفاده ای کرد؟
 • منظور از انتخاب طبیعی چیست؟
 • سازش یعنی چه؟
 • نام کتاب داروین چه بود؟
 • اثر انتخاب طبیعی بر بسامد (فراوانی) آلل ها چیست؟
 • گیاهانی که از طریق زادگیری انتخابی از گیاه براسیکا اولراسه به دست آمده اند را نام ببرید.
 • انقراض یعنی چه؟
 • ………………………. مستقیم ترین شواهد تغییر گونه ها می باشند.
 • حلقه های فسیلی حدواسط بین کدام گروههای جانداران کشف شده اند؟
 • چه عاملی سبب شده است که سنگواره های ثبت شده کامل نباشند؟
 • شرایط لازم برای تشکیل سنگواره چیست؟
 • محیط های مناسب برای تشکیل سنگواره را نام ببرید.
 • محیط های نا مناسب برای تشکیل سنگواره را نام ببرید.
 • احتمال تشکیل سنگواره کدام جانداران یا کدام قسمت بدن بیشتر است؟
 • دیرینه شناس به چه کسی گفته می شود؟
 • نیای مشترک یعنی چه؟
 • با استفاده از کدام مولکول ها می توان درخت تبارزایشی رسم کرد؟
 • درخت تبارزایشی یعنی چه و چگونه رسم می شود؟
 • در درخت تبار زایشی طول هر شاخه و موقعیت آن چه چیزی را نشان می دهد؟
 • اندام وستیجیال را تعریف کرده و یک مثال بزنید.
 • منظور از ساختار های همولوگ چیست؟ مثال بزنید.
 • شواهد تکوینی ارائه شده برای اثبات تغییر گونه ها کدامند نام ببرید؟
 • الگوهای ارائه شده برای تغییر گونه ها را نام ببرید.
 • الگوی تغییر تدریجی را تعریف کرده و بنویسید این نوع تغییر در کدام محیط رخ می دهد؟
 • الگوی تغییر تعادل نقطه ای را تعریف کرده و بنویسید این نوع تغییر در کدام محیط رخ می دهد؟
 • در کدام نوع الگوی تغییر فسیل های حدواسط دیده می شود؟
 • بارسم نموداری دو الگوی تغییر تدریجی و تعادل نقطه ای را با هم مقایسه کنید.
 • دو مثال برای تغییر گونه ها بنویسید.
 • ملانینی شدن صنعتی را توضیح دهید.
 • علت ملانینی شدن صنعتی چه بود؟
 • علت تیره رنگ شدن محیط در ملانینی شدن صنعتی چه بود؟
 • چگونه فرایند تغییر جمعیت در امر ملانینی شدن صنعتی مورد بررسی قرار گرفت.
 • تحقیقات دیوید لاک در مورد تغییر منقار سهره ها چه بود و چه نتیجه ای از این آزمایش گرفته شد.
 • چرا دیوید لاک نتوانست به نتیجه مطلوبی در تحقیقات خود برسد؟
 • تحقیقات گرانت ها در مورد نحوه تغییر منقار سهره ها چه بود؟
 • گرانت ها از مطالعات خود در مورد نحوه تکامل منقار سهره ها چه نتیجه ای گرفتند؟
 • میانگین منقار سهره ها در سال های پرباران و کم باران چه تغییری نشان می دهد؟

 

 

معصومه جبار زاده – خوی

ديدگاه ها غير فعال شده اند