گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

فصل سوم

۱  – در نخستین مراحل پیدایش حیات انرژی لازم برای پیچیده تر شدن مولکولهای آلی از کجا تامین می شده است؟

۲  – الگوی سوپ بنیادین چه مطلبی را عنوان می کند؟

۳  – ترکیب گازهای جو اولیه زمین چگونه بوده است؟

۴  – هنگامی که اکسیژن موجود نباشد ؛ الکترونهای پر انرژی جذب چه مولکولهایی میشوند؟

۵  – میلر برای شبیه سازی رعد وبرق از چه وسیله ای در آزمایش خود استفاده کرد؟

۶  – مواد آلی بدست آمده در آزمایش میلررا نام ببرید.

۷  – گازهای به کار رفته در آزمایش میلر چه بود ؟

۸  – جاهای خالی را با نوشتن عبارات مناسب پرکنید:

در زمان آزمایش میلر دانشمندان تصور می کردند ، عمر حیات حدود ………… سال است.

در طول میلیونها سال انواعی از میکروسفرها توانستند با استفاده از…………….. و…………… به  مدت بیشتری به بقای خود ادامه دهند.

حباب هایی که به سطح اقیانوس می آمدند پس از ترکیدن مولکول های ……………را آزاد می کردند.

۹  – چرا دانشمندان برای بیان نحوه تشکیل مولکولهای آلی الگوی حباب را ارائه دادند؟

۱۰  – درستی یا نادرستی جملات زیر را تعیین کنید:

الف: در هنگام پیدایش حیات تمام گازهای مورد استفاده در آزمایش میلر در جو وجود داشته است.

ب : عامل تجمع مولکولهای آلی در آب ، بارش بارانهای سیل آسا بوده است.

۱۱  – حبس شدن گازهای آتشفشانی درون حبابها چه مزایایی داشته است؟

۱۲  – بارسم طرحی ساده الگوی حباب ومراحل آن را نشان دهید.

۱۳  – اصطلاحات زیر را تعریف کنید:

الف: کواسروات            ب: میکروسفر            ج: انقراض گروهی             د: سنگواره

۱۴  – سه ویژگی مشترک کواسروات ومیکروسفر را بنویسید.

۱۵  – چرا نمی توان میکروسفرها را زنده در نظر گرفت؟

۱۶  – چرا بعضی از RNAها میتوانند نقش آنزیمی داشته باشند ؟

۱۷  – تشکیل پیوند پپتیدی در حین پروتئین سازی توسط چه فاکتوری انجام می شود ؟

۱۸  – فرضیه ای که بر اساس تحقیقا ت سچ وآلتمن شکل گرفت چه بود؟

۱۹  – چه مکانیسمی سبب تنوع مولکولهای RNAدر بدو پیدایش آنها شد؟

۲۰  – مسیرهای متابولیسمی در ابتدای پیدایش حیات با چه سازوکاری شکل گرفتند؟

سوالات چهارگزینه ای:

۲۱ –  الف: کدامیک از مواد زیر بعد از سایرین بوجود آمده است؟

۱)  ریبونوکلئوتیدها              ۲) درشت مولکولهایRNA      ۳) آمینواسیدها       ۴) پروتئین ها

ب: ساعت تولد حیات در چه زمانی بوده است؟

۱) زمانی که وراثت شکل گرفت                            ۲) زمانی که متابولیسم شکل گرفت

۳) وقتی میکروسفرها دارای RNAشدند                  ۴) با کاتالیز پروتئینها توسط RNA

ج : مسیرهای متابولیسمی چگونه پیچیده تر شدند؟

۱) با کاهش Xو   Y 2) باگذشت زمان و تغییر نیازها   ۳) با جهش در ساختار   RNA 4) هیچکدام

د : اولین موجودات زنده ای  که در خشکی تخم گذاری کردند …………… بودند.

۱) دوزیستان          ۲) خزندگان        ۳) بند پایان           ۴) پرندگان

۲۲  – RNAها چگونه ویژگیهای میکروسفری را که در آن بودند تعیین کردند؟

۲۳ –  سیانوباکتریها چه تاثیری در روند تکامل حیات بر روی کره زمین داشته اند؟

۲۴     شواهد مبین درستی نظریه درون همزیستی را فقط نام ببرید.

۲۵- کلروپلاست در کدام دسته از سلولهای یوکاریوتی دیده می شود؟

۲۶- نحوه پیدایش وتکامل اندامکهای میتوکندری و کلروپلاست چگونه بوده است؟

۲۷-  از نظر اندازه و ساختار چه شباهتهایی بین میتوکندری وباکتریها وجود دارد؟

۲۸- استدلال خود را در رابطه با جمله زیر بنویسید:

غشای درونی میتوکندری شبیه غشای سلولی باکتریها ،وغشای خارجی آن شبیه غشای سلولهای

یوکاریوتی است. به نظر شما چرا چنین است؟

۲۹     نظر خود را در رابطه با درستی یا نادرستی جمله زیر با دلیل بنویسید:

احتمالا انقراض گروهی سوم به دلیل خشک شدن آب وهوای زمین روی داده است.

۳۰-  پروتئینهایی که تنفس سلولی را بر عهد ه دارند در کدام بخش میتوکندری قرار دارند؟

۳۱      چه مکانیسمی زمینه را برای تخصصی شدن سلولها فراهم می کند؟

۳۲     چه مکانیسمی سبب پیدایش پر سلولیها شد؟

۳۳     نظریه درون همزیستی را با رسم طرحی ساده نشان دهید.

۳۴     منشا ونحوه تشکیل گروه های جانوری را شرح دهید.

۳۵     جد بند پایان امروزی چه نام دارد ودر کدام دوره زمین شناسی پا به عرصه وجود گذاشته است؟

۳۶     به سوالات زیردر رابطه با انقراضهای گروهی زیر با عبارات کوتاه پاسخ دهید:

الف:در مجموع چند انقراض گروهی به وقوع پیوسته است؟

ب : درجه تخریب کدام انقراض از دیگران بیشتر بوده است ؟ زمان این انقراض  و در صد گونه های منقرض شده در این انقراض گروهی را بنویسید.

ج : کدام انقراض گروهی راه را برای تکامل انسان باز کرده است؟ زمان وقوع این انقراض را بنویسید.

د : زمان وقوع انقراض گروهی دوم رابنویسید.

ه  :  احتمال می دهید بعدازانقراض گروهی دوم کدام موجود زنده تکامل پیدا کرده باشد؟

۳۷     به نظر زیست شناسان علت ایجاد انقراض گروهی که عصر ما را تهدید می کند چیست؟

۳۸     تخریب جنگلهای بارانی استوایی چه عواقبی در پی دارد؟

۳۹     هر کدام از اجزای تشکیل دهنده گلسنگ چه وظیفه ای بر عهده دارد؟

۴۰      عامل موفقیت حشرات چه بود؟  توضیح دهید.

۴۱      چرا ماهیان آرواره دار به شکارچیانی توانمند تبدیل شدند؟

۴۲      نام ونحوه تکامل نخستین مهره داری را که پا به عرصه خشکی گذاشت بنویسید.

۴۳      کدام سازگاریها خزندگان را در مقایسه با دوزیستان برتری بخشید؟

۴۴     منظور از جا به جایی قاره ها چیست؟

۴۵     دانشمندان چگونه در یافته اند که استرالیا و آمریکای جنوبی زمانی به هم متصل بوده اند؟

 

 

معصومه جبارزاده – خوی

ديدگاه ها غير فعال شده اند