گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

فصل اول از ژن تا پروتئین

(تنظیم بیان ژن)

۱ – اپران چیست ؟ بخشهای تشکیل دهنده آن را بنویسید.

۲ – اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

الف) عامل تنظیم کننده                ب) اپراتور                ج) افزاینده

۳ – تفاوت بخش ساختاری وبخش تنظیم کننده اپران را بنویسید.

۴ – چرا تنظیم بیان ژن در یوکاریوتها پیچیده تر است؟

۵ – بعد از رونویسی ژن مقابل چند نوع MRNAتولید میشود؟

MRNAرونویسی شده درهسته و  MRNA  سیتوپلاسمی را رسم کنید.

X    E    X       E            X               E    X

___/__/_____________/__/_____/__/__

Xعلامت اگزون   و E علامت اینترون است.

۶ – جهش را تعریف کرده انواع جهش نقطه ای را توضیح دهید؟

۷ – چگونه ممکن است جهش نقطه ای تاثیری در بیان ژن نداشته باشد؟ با ذکر مثال شرح دهید.

۸ – نحوه خاموش شدن اپران لک را توضیح دهید.

۹ – به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف) عامل تنظیم کننده اپران لک چه نام دارد؟

ب)  در کدامیک از سلولها آنزیم RNAپلیمراز نمیتواند به تنهایی راه انداز را شناسایی کند؟

ج) در اپران لک ژن ساختاری چند ژن و چند راه انداز دارد؟

د)  بعد از روشن شدن اپران لک چند نوع MRNA ساخته میشود؟

۱۰ – در فرایند رونویسی شناسایی راه انداز توسط آنزیم دراِکلای چه تفاوتی با شناسایی راه انداز در گلبولهای سفید دارد؟

۱۱ – تنظیم بیان ژن در سلولهای انسان ممکن است در چه سطوحی صورت بگیرد؟

۱۲ – اگر فقط قند لاکتوز در اختیار اِکلای قرار گیرد :

الف) جه نوع آنزیمهایی در باکتری ساخته میشود؟

ب)  عمل کدام آنزیم مقدمتر است؟

۱۳ – وظایف ژن ساختاری و بخش تنظیم کننده را در اپران لک بنویسید.

۱۴ – چرا جهشهای افزایش یا کاهش یک نوکلئوتید معمولآ اثرات فنوتیپی شدید تری دارند؟

۱۵ – چنانچه یک نوکلئوتیدG بعداز حرف چهارم به توالی زیر وارد شود چه تاثیری بر ترجمه خواهد داشت؟                   G

AUG-U  AC-UGU-ACA-UAA

۱۶ – اثر جهش های نقطه ای بر محصول ژن چیست؟

۱۷ – با قرار دادن کلمات مناسب جملات زیر را کامل کنید.

الف) در پروکاریوتها عمدتا تنظیم بیان زن در سطح————-میباشد.

ب)  با روشن شدن اپران لک یک MRNA ———ژنی ساخته میشود.

ج) در گلبولهای سفید شناسایی راه انداز ژنهای پادتن بکمک ————-صورت میگیرد.

د) در اپران لک پروتئین تنظیم کننده به توالی ———— متصل میگردد.

ذ) جهشی که در —————- افراد رخ دهد ممکن است به زاده ها منتقل شود.

۱۸ – با افزودن نوکلئوتیدC دربین حروف۱۰و۱۱ توضیح دهید در پروتئین حاصل از ترجمه  ژن زیر چه تغییری ایجاد خواهد شد؟

TTT-AGA-CCA-ACT-ACA-ACC-TAG

C

۱۹ – کدامیک از جملات زیر درست و کدامیک نادرست است؟

الف) تنظیم بیان ژن در باکتریها عمدتا در سطح رونویسی صورت میگیرد.

ب) عوامل رونویسی (فعال کننده) به ژنهای ساختاری متصل میشوند.

ج) توالی اپراتور میتواند به پروتئین تنظیم کننده متصل شود.

د) تنظیم بیان ژن در سلولهای پوششی میتواند پس از ترجمه باشد.

ذ) در کپک نوروسپورا MRNA رونویسی شده چند ژنی است.

۲۰ – موارد زیر را مطالعه کرده سپس بنویسید در کدام قسمت از اپران لک جهش صورت گرفته است؟

الف) در محیط فاقد لاکتوز نیز اپران لک روشن است.

ب) پروتئین مهار کننده به آلو لاکتوز متصل نمیشود.

ج) آنزیمRNA پلیمراز نمیتواند اپران طبیعی را شناسایی و رونویسی کند.

۲۱ – نقش عوامل رونویسی و افزاینده را در تنظیم بیان ژنهای یوکاریوتی شرح دهید.

۲۲ – با اینکه ماده ژنتیک سلولهای عصبی و ماهیچه ای یکسان است چرا شکل وکار این سلولها متفاوت است؟

۲۳ – تفاوت MRNA چند ژنی و MRNAتک ژنی چیست؟

۲۴ – چگونه جهش جانشینی میتواند در بیان ژن تاثیر نداشته باشد. مثال بزنید؟

 

 

معصومه جبار زاده  – خوی

ديدگاه ها غير فعال شده اند