گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

فصل دوم بیوتکنولوژی

۱ – چگونه پلازمید Ti برای وارد کردن ژن به سلول ها ی گیاه به کار می رود  ؟

۲ – کلون کردن گوسفند از طریق استفاده از سلولهای تمایز یافته  را با کلون کردن از طریق کاربرد سلولهای جنینی مقایسه کنید ؟

۳ – اولین انتقال ژن روی چه جانداری و توسط چه افرادی انجام گرفت ؟

۴ – اولین جانداری که با روش مهندسی ژنتیک تغییر کرد چه نام داشت ؟

۵ – مهندسی ژنتیک را تعریف کنید ؟

۶ – مراحل اصلی مهندسی ژنتیک را نام ببرید ؟

۷ – DNA نو ترکیب را تعریف کنید ؟

۸ – برش DNA در مهندسی ژنتیک توسط کدام عامل انجام می شود ؟

۹ – آنزیم های محدود کننده در کدام سلول ها وجود دارند ؟

۱۰ – آنزیم های محدود کننده را تعریف کنید ؟

۱۱ – وکتور را تعریف کنید و وکتور های رایج را نام ببرید ؟

۱۲ – DNA لیگاز چه نوع پیوندی ایجاد می کند ؟

۱۳ – مرحله کلون کردن در نو ترکیبی را تعریف کنید ؟

۱۴ – مرحله غربال کردن در مهندسی ژنتیک را تعریف کنید ؟

۱۵ – جایگاه تشخیص آنزیم محدود کننده را تعریف کنید ؟

۱۶ – جایگاه تشخیص آنزیم محدود کننده چه ویژگی دارد ؟

۱۷ – انتهای چسبنده را تعریف کنید ؟

۱۸ – آنزیم DNA لیگاز چه نوع پیوندی را بر قرار می کند ؟

۱۹ – آنزیمی که DNA انسان و وکتور را به هم وصل می کند چه نام دارد ؟

۲۰ – پلازمید مناسب برای مهندسی ژنتیک چه ویژگی هایی دارد ؟

۲۱ – شناسایی و جدا سازی سلول هایی که پلازمید نو ترکیب را جذب کرده اند چگونه انجام می گیرد

۲۲ – چند مورد از پروتئین های انسانی که به روش مهندسی ژنتیک تولید می شوند را نام ببرید ؟

۲۳ – کمبود فاکتور انعقادی     X چه نوع بیماری را ایجاد می کند  ؟

۲۴-  چند داروی تهیه شده به روش مهندسی ژنتیک را نام برده و کاربرد آنها را ذکر کنید ؟

۲۵ – واکسن را تعریف کنید و طرز تهیه واکسن در گذشته و نیز به روش مهندسی ژنتیک را بنویسید ؟

۲۶ – ویروس هپاتیت  B چه نوع بیماری ایجاد می کند ؟

۲۷ – عامل مولد مالاریا به کدام گروه از جانداران تعلق دارد ؟

۲۸ –  منظور از ژن درمانی چیست و ژن درمانی چگونه انجام می گیرد ؟

۲۹ – ژنوم را تعریف کنید ؟

۳۰ – اولین موجود پر سلولی که توالی ژنوم آن مشخص شده کدام است ؟

۳۱ – چند مثال از کاربرد مهندسی ژنتیک در کشاورزی را بنویسید ؟

۳۲ – مناسب ترین وکتور گیاهی کدام است ؟

۳۳ – گال چیست ؟

۳۴ – محققان برای تهیه وکتور مناسب از پلازمید TI چه عملی روی آن انجام می دهند ؟

۳۵ – دامداران برای افزایش تولید شیر چه ماده ای را به غذای گاوها اضافه می کنند ؟

۳۶ – هورمونهای  رشد در گذشته چگونه بدست می آمد ؟

۳۷ – هورمونهای رشد گاوی امروزه چگونه تولید می شوند ؟

۳۸ – جانور تراژنی را تعریف کنید ؟

۳۹ – کلون کردن از سلول تخصیص یافته پستان گوسفند چگونه صورت می گیرد ؟

۴۰ – هیپاتیت B به طور عمده بر کدام اندام بدن اثر زیادی دارد ؟

الف – کبد                     ب – مغز                           ج – کلیه                              د – لوزالمعده

۴۱ – اولین تلاشها برای انجام ژن درمانی به منظور معالجه ناهنجاری مربوط به کدام د ستگاه بدن صورت گرفت ؟

الف – دستگاه تولید مثل           ب – دستگاه ایمنی         ج – دستگاه گوارش           د – دستگاه تنفس

۴۲ – هدف پروژه ژنوم انسان چیست ؟

الف – تعیین توالی نوکلئو تید های ژنوم انسان       ب – تعیین توالی نوکلئو تیدهای جایگاه تشخیص

ج – تعیین نقشه جایگاه شناسایی هر ژن                     د – تعیین تعداد ژنهای موجود در ژنوم انسان

۴۳ – در ژنوم انسان جایگاه کدام ژن بر روی کروموزم  X   به جایگاه ژن پروئتین ریبوزومی L            نزدیکتر است ؟

الف – سینا پسین I                                                               ب – پذیرنده آنژیوتاسین II

ج – نشانگان زالی – ناشنوایی                                         د – تحلیل عضلانی دوشن

۴۴ – ژن کدامیک از بیماریها ی زیر روی کروموزم     ×      قرار ندارد ؟

الف – نشانگان زالی – ناشنوایی                                            ب – هانتینگتون

ج – تحلیل عضلانی دوشن                                                   ج – هموفیلی

۴۵ – توالی مورد شناسایی آنزیم ECORI در کدام مورد است ؟

الف – CAATTG                                                                ب – TTCGAA

ج – CTTGAA                                                                   د – CTTAAG

۴۶ – از آنتی بیوتیکها در کدام مرحله مهندسی ژنتیک استفاده می شود ؟

الف – اول               ب – دوم                    ج – سوم                   د – چهارم

۴۷ – ژن مربوط به آنژیوتانسین ۲ انسان بر روی کدام کروموزوم قرار دارد ؟

الف – کروموزوم  Y         ب – کروموزوم X

ج – کروموزوم  ۱۲           د – کروموزوم ۲۱

۴۸ – کدام یک از مطالب زیر غلط است ؟

الف – آنزیم محدود کننده جایگاه تشخیص ، DNA وکتور را شناسایی می کند

ب – آنزیم ECORI در جایگاه شناسایی غدد پیوند بین نوکلئوتیدهای A   G را می شکند

ج – مخمر نان جزو وکتور گیاهی است

د – بتا کاروتن در بدن به ویتامین A تبدیل می شود

۴۹ – کدامیک از مطالب زیر صحیح است

الف – ژن القا کننده تومور در پلازمید TI است

ب – استانلی کوهن اولین بار کلون کردن را با استفاده از سلولهای تمایز یافته انجام داد

ج – هدف پروژه ژنوم انسان تعیین نقشه جایگاه شناسایی هر ژن است

د – از فاکتور انعقادی شماره ۸ در درمان بیماری هپاتیت استفاده می شود

کدامیک از داده های زیر غلط است ؟

DNA دارای بار الکتریکی منفی است و در میدان الکترو فورز به سمت قطب مثبت حرکت می کند .

برای تهیه واکسن هرپس به روش مهندسی ژنتیک ژن RNA ریبوزومی هرپس به ویروس آبله گاوی منتقل می کردند .

تولید پروتئین انسانی در شیر گاو در مورد پروتئینهای پیچیده انسانی انجام می گیرد .

د – انسولین نوعی هورمون پروتئینی است که متابولیسم گلوکز را تنظیم می کند

۵۱ – کدامیک از گزینه های زیر نادرست است ؟

عامل مولد مالاریا مربوط به تک سلولی ها از گروه باکتری ها است

علت بسیاری از نا هنجاریهای ژنی عدم توانایی بدن است

ج – بسیاری از بیماریهای ژنتیک زمانی که فرد نسخه فعال یک ژن خاص را نداشته باشد بروز می کند

د – بیماری سیستیک فیبر وزیز جزو ناهنجاریهای ژنتیکی محسوب نمی شود .

۵۲ – کدامیک از گزینه های زیر صحیح است ؟

الف – دالی از کلون کردن یک هسته زیگوت در یک سلول تمایز یافته فاقد هسته بوجود آمد .

ب – پلازمید نوعی مولکول حلقوی است که نمی تواند مستقل از کروموزوم اصلی باکتری همانند سازی کند .

ج – ژل الکترو فورز یک ورقه به شکل مربع واز جنس ژلاتین است .

د – منظور از ژن درمانی یعنی قرار دادن یک نسخه سالم از یک ژن در سلولهای فردی که دارای نسخه ناقص از آن ژن است

 

 

معصومه جبارزاده – خوی

ديدگاه ها غير فعال شده اند