گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

جفتگیرى بین دو نوع حیوان و یا بین انواع حیوان هیبریداسیون و به نتایج و اصل از این جفتگیرى هیبریت گفته مى‌شود. به‌خاطر اینکه در هیبریدهاى ننر اسپرماتوزوئید به‌وجود نمى‌آید لذا نازا بوده و مولدى ندارند. به‌عبارت دیگر اسپرماتوزوئید آنها قدرت بارورى ندارد اما هیبریدهاى ماده وقتى که با اجداد مادر و یا پدرى خود جفتگیرى نمایند نتایج مى‌دهند. اما این نتایج یا به دور انداخته مى‌شوند و یا نوزاد حاصل اغلب ضعیف، پژمرده و از قدرت حیات و بارورى محروم هستند. هرچقدر که درجه فامیلى دو نوع (جنس) بیشتر باشد بارورى نیز به همان نسبت بالا مى‌‌رود. اما نمى‌توان گفت که این یک قاعده قطعى است. این عمل در نوع اسبان نیز وجود دارد.
۱ . الاغ نر × مادیان -> قاطر
۲ . الاغ ماده × سیلمى -> استر
استر و قاطر نر همچنان‌که ذکر گردید به‌دلیل نازا بودن، عقیم هستند. یعنى در قاطر و استر نر، اسپرماتوزوئید به‌وجود نمى‌آید. در افراد ماده نیز نارسائى‌هاى مهمى در رشد و تکامل اوول‌ها حاصل مى‌شود. علت آن متفاوت بودن تعداد کروموزوم‌هاى الاغ و اسب مى‌باشد اما در مقابل مى‌دانیم که در نتیجه آزمایشات نوزاد به‌عمل آمده است.
قاطر ماده ×سیلمى
قاطر ماده × الاغ نر
استر ماده × الاغ نر
استر ماده × سیلمى
همچنین از هیبریداسیون زبرا و الاغ، زبرا و اسب نتایجى به‌دست آمده است. به‌عقیده ایوانف زبراهاى نر عقیم هستند. باز براساس تحقیقات به‌عمل آمده زبراهاى نر و ماده داراى قدرت تولیدمثل هستند.

 

 

 

شیببر و ببشیر دورگه های حاصل از آمیزش شیر و ببر هستند . والدین شیببر شیر نر و ببر ماده و والدین ببشیر شیر ماده و ببر نر هستند .
شیببر از نظر جثه بسیار بزرگ است و وزن آن به حدود ۵۰۰ کیلو گرم ( تقریباً برابر مجموع وزن والدین خود ) میرسد . یال شیببر نر به شیر شباهت دارد ، ولی دیرتر مو می یابد و موها از نظر اندازه کوتاه ترند ( به علت ترشح تستوسترون کمتر ) واغلب نرهای شیببر نازا هستند .شیببر های نر و ماده دارای شکم نقطه نقطه و پشت راه راه هستند .
ببشیرها از شیببرها نادرترند ، زیرا احتمال داده می شود که رفتار های تولید مثلی شیر های ماده برای ببرهای نر مرموز، یا پنهان است و بنابر این درآمیزش با آنها مشکل دارند ببشیر ها اغلب کوچکتر ازوالدین خود هستند .
ببشیر ها و شیببر های ماده اغلب زایا هستند و قادرند با شیر یا ببر یا گونه های دیگر مانند پلنگ آمیزش کنند .
اگر دو شیببر با یکدیگر آمیزش داده شوند و توله ای از آنها ایجاد شود .
این توله ، بر خلاف تصور ، نازایی دورگه بوده و بعدا مشخص شده توله های نر در این مورد نادرند .
این دورگه ها همگی نازاهستند و قادر به انتقال ژن های خود به نسل بعد نیستند .
به علاوه ، برخی گونه های حشرات دورگه ها تا چند نسل زایا هستند . به عنوان مثال ، دورگه های حشرات گونه ی Bombyx Cynthia و Bombyx arrindia تا ۸ نسل زایا هستند .
همچنین دورگه های سگ گرگ و شغال تا ۳ الی ۴ نسل زایا هستند .
بیفالوها که حاصل آمیزش بوفالو و بیزون ها هستند و والفین که حاصل آمیزش برخی والها و دلفین هستند نیز زایا هستند.

 

 

بیفالو - حاصل آمیزش بوفالو و گاو تیگون حاصل آمیزش ببر نر و شیر ماده جگلیون - حاصل آمیزش جگوار نر (پلنگ خالدار) با شیر ماده دزو - حاصل آمیزش گاو و گاومیش وحشی زانکی - حاصل آمیزش گورخر و الاغ زبرویید - حاصل آمیزش گورخر و اسب‌ها گربه ساوانا - حاصل آمیزش گربه خانگی و گربه وحشی گیپ - حاصل آمیزش بز و گوسفند ولفین - حاصل آمیزش نهنگ‌های قاتل کاذب نر و دلفین‌های «بینی‌بطری‌ای» ماده هینی - حاصل آمیزش الاغ نر و اسب ماده

ديدگاه ها غير فعال شده اند