گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

هلیکوباکتر پیلوری یک باکتری گرم منفی با اندازه ۲ تا ۴ میکرومتر طول و۵/۰ تا ۱ میکرومتر عرض است. اگر چه اغلب به شکل اسپیرال دیده می شود این باکتری به صورت میله ای نیز دیده شده و در کشت های طولانی مدت در شرایط آزمایشگاهی یا تیمار شده با آنتی بیوتیک به فرم کوکوئیدی نیز مشاهده شده است. این کوکسی ها نمی توانند کشت داده شوند، بنابراین به عنوان سلول های مرده در نظر گرفته می شوند. این باکتری حاوی ۲ تا ۶ تاژک تک قطبی  با طول تقریبی ۳ میکرومتر می باشند. این تاژک ها تحرک را به باکتری اعطا می کنند و اجازه حرکت سریع در محلول هایی با گرانروی بالا نظیر لایه مخاطی که سلول های اپیتلیال سیستم گوارشی را در بر گرفته است، را به باکتری می دهند. برخلاف بسیاری از باکتری های بیماریزا سیستم گوارشی، این باکتری فاقد فیمبریاهای چسبنده به سطح سول می باشد.

ديدگاه ها غير فعال شده اند