گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

مقایسه اندام وستیجیال و هومولوگ

هر دو رابطه خویشاوندی یک جاندار رو از جد مشترک نشان می دهند، اندام همولوگ در جانداران به اندامهایی با منشاء  ساختاری و جدی یکسان گفته میشه ولی در عملکرد با هم متفاوت هستن، اندام وستیجال یک اندام تحلیل رفته ست البته همیشه به معنی نداشتن عملکرد در جاندار نیست مثل کیسه زرده که در ما وستیجال هستش ولی بعنوان منبع تولید گلبول قرمز در اوایل تکوین استفاده میشه

ديدگاه ها غير فعال شده اند