گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

    بارم بندی کلیه دروس متوسطه قدیم    بارم بندی  پیشنهادی زیست شناسی دهم برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶ ارزشیابی از دانش آموزان در مورد این درس به دو صورت مستمر و نهایی انجام می شود.  ارزش‌یابی مستمر: معلم آن را براساس فعالیت های گروهی یا انفرادی  دانش‌آموزان در کلاس یا خارج از کلاس و در طول سال تحصیلی انجام […]