گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

علت نابودی انگل مالاریا در گلبول های داسی شکل ۱-    بدن گلبول های قرمز داسی شکل را برای نابودی به طحال می فرستد ، در نتیجه انگل همراه با گلبول قرمز از بین می رود. ۲-    بخاطر کشیدگی غشای گلبول قرمز داسی شکل ، نفوذ پذیری آن بخصوص برای یون پتاسیم تغییر می یابد . ( مواد درون سلول از […]