گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

فصل سوم ۱  – در نخستین مراحل پیدایش حیات انرژی لازم برای پیچیده تر شدن مولکولهای آلی از کجا تامین می شده است؟ ۲  – الگوی سوپ بنیادین چه مطلبی را عنوان می کند؟ ۳  – ترکیب گازهای جو اولیه زمین چگونه بوده است؟ ۴  – هنگامی که اکسیژن موجود نباشد ؛ الکترونهای پر انرژی جذب چه مولکولهایی میشوند؟ ۵  […]

اولین میکرو ارگانیسم اولین میکرو ارگانیسم که به یک سلول تبدیل شده است به نظر می رسد زنجیره ای از آمینو اسید ها باشند که اگر در آب و در یک جا جمع شده باشند مایل به تشکیل ارگانیسم مانندی به نام کواسروات می باشند. کواسروات ها می توانند به یک دیگر بپیوندد و افزایش حجم داشته باشند. همچنین زنجیره […]