گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

فصل اول از ژن تا پروتئین (تنظیم بیان ژن) ۱ – اپران چیست ؟ بخشهای تشکیل دهنده آن را بنویسید. ۲ – اصطلاحات زیر را تعریف کنید. الف) عامل تنظیم کننده                ب) اپراتور                ج) افزاینده ۳ – تفاوت بخش ساختاری وبخش تنظیم کننده اپران را بنویسید. ۴ – چرا تنظیم بیان ژن در یوکاریوتها پیچیده تر است؟ ۵ – بعد […]

فصل اول از ژن تا پروتئین ۱ – علت بیماری آلکاپتونوریا چیست و علامت این بیماری کدام است؟ ۲ – در آزمایش بیدل و تیتوم، هاگ های جهش یافته، چند گروه بودند و هر کدام برای رشد در محیط حداقل به چه ترکیباتی نیازمند بودند؟ ۳ – کپک نوروسپورا، چه نوع چرخه زندگی دارد؟ ۴ – در آزمایشات بیدل و […]