گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

  زنبور ملکه دیپلویید است و با تقسیم میوز گامت ماده یا تخمک ایجاد می کند.پس از تولید تخمک دو حالت امکان دارد:۱- ممکن است تخمک با اسپرم نر بارور شود.در این صورت تخم حاصل دیپلویید و زنبور حاصل ماده خواهد شد.* اگر این نوزاد ماده با شهد سلطانی تغذیه شود در آینده به ملکه تبدیل می شود.** اگر نوزاد […]

🍀بکرزایی را میتوان بر اساس تعداد کروموزمهای سلول های حاصل نیز تقسیم کرد. 🔺در بکرزایی هاپلوئیدی (Haploid Parthenogenesi s)، زاده ها از تخمک های هاپلوئیدی به وجود می آیند نظیر زنبورهای نر که هاپلوئید می باشند اما کارگران و ملکه دیپلوئید می باشند. بکرزایی هاپلوئید همچنین در تعدادی از گیاهان گلدار نظیر سیب خاردار، تنباکو، برنج، ذرت و گندم دیده […]

موضوعات: فصل هفتم سوم