گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

همایش

 

طرح درس سالانه زیست یازدهم (216)

 

دانلود گاهنامه شماره دو (زمستان) زیست شناسی استان آذربایجان غربی با نام آرتمیا (60)

 

دانلود گاهنامه شماره یک (پاییز) زیست شناسی استان آذربایجان غربی با نام آرتمیا (166)

 

برگزاری کارگاه روش های تدریس زیست شناسی

تاریخ 26 دی ماه 1396

پژوهشسرای زکریای رازی ارومیه

 

اکرم احمد زادهخانم فاطمه قاسمی آرزو بشارت خانم فرین سعادت علی عباسپور محمود زمانلو همکاران

 

 

برنامه درسی ملی استخراج شده از کتاب راهنمای معلم دهم، اهداف، شیوه آموزش و ارزشیابی کتاب های جدید جهت اطلاع و استفاده همکاران محترم

 

دانلود برنامه درسی ملی، اهداف، شیوه آموزش و ارزشیابی کتاب های جدید (405)

 

اشاعه وتبیین و آگاهی بخشی راهنمای برنامه درسی و تدوین نحوه ارزشیابی و روش تدریس (239)