گروه زیست شناسی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

برنامه درسی ملی استخراج شده از کتاب راهنمای معلم دهم، اهداف، شیوه آموزش و ارزشیابی کتاب های جدید جهت اطلاع و استفاده همکاران محترم

 

دانلود برنامه درسی ملی، اهداف، شیوه آموزش و ارزشیابی کتاب های جدید (165)

 

اشاعه وتبیین و آگاهی بخشی راهنمای برنامه درسی و تدوین نحوه ارزشیابی و روش تدریس (45)